NUGROHO, R. C. Hyperthyroidisme pada Kehamilan . ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan, v. 2, n. 4, p. 131-138, 24 Nov. 2021.